Algemene voorwaarden

 ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
1.  Skills Reclame: Skills Reclame, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Nobelstraat 10 BU1, 2693BC te ‘s-Gravenzande, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 58075747.
2.  Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Skills Reclame een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3.  Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4.  Partijen: Skills Reclame en de Wederpartij gezamenlijk.
5.  Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Skills Reclame zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verrichten van Werkzaamheden en/of de levering van Producten.
6.  Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door Skills Reclame te verrichten werkzaamheden, waaronder, niet-limitatief bedoeldbegrepen kunnen zijn, het aanbrengen/monteren van voertuigbelettering, buitenreclame, binnenreclame, bestickering, full colour printing en reinigings- en reparatiewerkzaamheden.
7.  Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Skills Reclame te leveren zaken en/of digitale content, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn,al dan niet volgens specificaties van de Wederpartij vervaardigde of bedrukte bedrijfskleding, gevelreclame, promotieartikelen, vlaggen, banieren, logo’s en drukwerk.
8.  Ontwerp: een in het kader van de Overeenkomst volgens specificaties van de Klant en door of namens Skills Reclame te creëren werk dat niet geprefabriceerd is, bijvoorbeeld drukwerk, logo’s, belettering en bestickering, al dan niet aan te brengen op zaken (Producten) die door Skills Reclame aan de Wederpartij worden verkocht.
9.   Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Skills Reclame en iedere Overeenkomst.
2.  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Skills Reclame worden betrokken.
3.  De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.  Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, bijvoorbeeld middels een door de Wederpartij aanvaarde offerte van Skills Reclame. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
5.   Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.


ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
1.   Elk aanbod van Skills Reclame (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Skills Reclame kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen.
2.   De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Skills Reclame dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De Wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Skills Reclame dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3.   Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Skills Reclame, op de eventueel daartoe door Skills Reclame aangewezen wijze, door de Wederpartij is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Skills Reclame, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Skills Reclame anders aangeeft.
4.   Indien de Wederpartij de Overeenkomst (mede) op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.


ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN
De Wederpartij staat ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van Skills Reclame, alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Skills Reclame voorgeschreven wijze, aan Skills Reclame verstrekt. De Wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient de Wederpartij Skills Reclame steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij is bovendien gehouden Skills Reclame zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.


ARTIKEL 5. | DERDEN
1.  Skills Reclame is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken.
2.  Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden aan wie Skills Reclame de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaat. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Skills Reclame, jegens de Wederpartij een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.
3.  Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Skills Reclame nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van de derden die eventueel door hembij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, met dien verstande dat Skills Reclame zich, voor zover dit redelijkerwijs van hem mag worden verlangd, zal inspannen om bij deze derden herstel te vorderen van eventuele aan hen toerekenbare fouten of tekortkomingen.
4.  Het is mogelijk dat de derden die eventueel door Skills Reclame bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Skills Reclame gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met hem gesloten Overeenkomsten, de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Wederpartij te aanvaarden.


ARTIKEL 6. | TERMIJNEN
1.   De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe Skills Reclame zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Skills Reclame mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij en/of derden. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Skills Reclame toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 13, worden de verplichtingen van Skills Reclame opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
2.   Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Skills Reclame toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Skills Reclame niet eerder in dan nadat de Wederpartij Skills Reclame Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Skills Reclame na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
3.  Indien Skills Reclame voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Skills Reclame gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
4.  Verzuim van Skills Reclame als gevolg van een aan Skills Reclame toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.


ARTIKEL 7. | ONTWERPEN
1.   Een Ontwerp is definitief als niet uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat eerst een concept daarvan aan de Wederpartij wordt voorgesteld of geleverd. De Wederpartij dient na het voorstellen/leveren aan haar door Skills Reclame van een Ontwerp dan wel een concept daarvan, binnen drie dagen te onderzoeken of Skills Reclame het Ontwerp volgens de Overeenkomst heeft vervaardigd c.q. de Wederpartij correcties op het concept wenst, en dient Skills Reclame daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat het Ontwerp aan de Overeenkomst beantwoordt c.q. de Wederpartij het Ontwerp als definitief aanvaardt.
2.   Afwijkingen tussen enerzijds het gerealiseerde definitieve Ontwerp en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid voor de Wederpartij geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het Ontwerp hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
3.   Skills Reclame is onverminderd het bepaalde in het vorige lid en onverminderd de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen (kosteloze) correctierondes met betrekking tot concepten van Ontwerpen, uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van een voorgesteld of geleverd Ontwerp indien het Ontwerp onmiskenbaar afwijkt van hetgeen uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Op verdere schadevergoeding dan herstel van het voorgestelde of geleverde Ontwerp, maakt de Wederpartij nimmer aanspraak.


ARTIKEL 8. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN OP LOCATIE WEDERPARTIJ
1.  Het bepaalde in dit artikel vindt toepassing in geval van uitvoering van Werkzaamheden op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie.
2.  De Wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Werkzaamheden. Voorts dient de Wederpartij, voor zover gelet op de aard van de Werkzaamheden relevant, er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
-  de door Skills Reclame tewerkgestelde personen binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen, de ruimte van uitvoering goed bereikbaar en schoon is en de door Skills Reclame tewerkgestelde personen de Werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien Skills Reclame dit noodzakelijk acht, dient de Wederpartij gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de Werkzaamheden buiten de normale werkuren. Skills Reclame zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen;
-  voldoende gelegenheid is voor de aanvoer en opslag van zaken die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt en/of verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van de Overeenkomst te aan te brengen, te monteren of anderszins te verwerken Producten en/of andere zaken;
-  de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de Werkzaamheden benodigde zaken;
-  de door Skills Reclame tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitair en andere in redelijkheid door hen benodigde voorzieningen;
-  alle in redelijkheid van de Wederpartij te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke wettelijke en andere overheidsvoorschriften te voldoen;
-  de Wederpartij tijdig beschikt over de eventueel voor de Werkzaamheden benodigde vergunningen en goedkeuringen van derden, alsmede over de door de Wederpartij in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden te verschaffen overige gegevens.
3.   Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in het vorige lid dan wel het bepaalde in artikel 4, is Skills Reclame, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen en extra te maken kosten door te berekenen aan de Wederpartij.


ARTIKEL 9. | PRIJSVORMING, PRIJSWIJZIGINGEN, WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK
1.   Indien en voor zover de prijs en eventueel bijkomende kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, zoals in geval van een uurtarief, regieprijs en reiskosten, worden de daadwerkelijk door Skills Reclame gewerkte uren en gemaakte kosten op basis van nacalculatie aan de Wederpartij doorberekend.
2.   Indien en voor zover een vaste prijs, zoals vaste verkoopprijs of aanneemsom is overeengekomen, is deze prijs gebaseerd op de feiten en omstandigheden die Skills Reclame bekend waren op het moment dat Skills Reclame deze prijs aan de Wederpartij heeft aangeboden. Indien zich in dat geval prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen welke Skills Reclame redelijkerwijs niet kon voorzien en waarop Skills Reclame redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is Skills Reclame gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Wederpartij door te berekenen, met dien verstande dat een Consument om die reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en Skills Reclame alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw of andere heffingen van overheidswege.
3.   Het bepaalde in lid 2 voorziet niet in de omstandigheid dat sprake is van prijsverhoging ten gevolge van wijzigingen in de Overeenkomst als bedoeld in de volgende leden van dit artikel. De Overeenkomst omvat namelijk uitsluitend die prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
4.   Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst wat betreft aard en/of omvang te wijzigen (waaronder een aanvulling op de Overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan, hetgeen gevolgen kan hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de overeengekomen prijs tevens wijzigen. In geval van een vaste prijs, zal Skills Reclame daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
5.   In geval van door de Wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. Skills Reclame zal de Wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de Wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
6.   Indien na het sluiten van de Overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de Wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij Skills Reclame de onjuistheid van de door de Wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Skills Reclame zal de Wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
7.   Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en (op)levering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering en (op)levering. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Skills Reclame gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de Wederpartij uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop of tijdsbestek waarbinnen (verder) uitvoering aan de Overeenkomst zal worden gegeven.
8.   Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Skills Reclame een verzoek van de Wederpartij tot wijziging van de Overeenkomst weigeren indien nakoming van de te wijzigen Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.


ARTIKEL 10. | LOSSE VERKOOP VAN PRODUCTEN
1.  Dit artikel vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, toepassing op de verkoop en levering van Producten, zonder dat deze in verband met de uitvoering van Werkzaamheden door of namens Skills Reclame worden aangebracht, gemonteerd of anderszins verwerkt.
2.  Levering van de Producten geschiedt op de overeengekomen plaats en locatie. In geval van bezorging, komen de bezorgkosten aanvullend voor rekening van de Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
3.   Het is Skills Reclame toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is Skills Reclame gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.  Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.
5.  Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van Skills Reclame in artikel 6.2, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen koopprijs en eventuele bezorgkosten te voldoen.
6.  Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is Skills Reclame, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd om de Producten voor rekening van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs.
7.   Indien Skills Reclame bij toepassing van lid 6 redelijke kosten maakt, zoals opslagkosten en kosten in verband met meerdere afleverpogingen, welke niet zouden bestaan indien de Wederpartij haar afnameverplichting deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Wederpartij. Opslagkosten kunnen ook worden doorberekend aan de Wederpartij indien opslag op locatie van Skills Reclame geschiedt. In dat geval worden de opslagkosten naar redelijkheid door Skills Reclame vastgesteld.


ARTIKEL 11. | KLACHTEN TEN AANZIEN VAN WERKZAAMHEDEN EN FACTUREN
1.  Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien:
-  in geval van Werkzaamheden op locatie van de Wederpartij of een andere door de Wederpartij aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie: aan de Wederpartij is meegedeeld dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide Partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de Werkzaamheden zijn voltooid, of;
-  in geval van Werkzaamheden op locatie van Skills Reclame: de zaak ten aanzien waarvan de Werkzaamheden zijn verricht, aan de Wederpartij wordt teruggeleverd.
2.  Bij oplevering van de Werkzaamheden dient de Wederpartij, voor zover dit gelet op de aard van de Werkzaamheden redelijkerwijs mogelijk is en van de Wederpartij kan worden gevergd, direct te onderzoeken of de Werkzaamheden deugdelijk zijn verricht. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs voor de Wederpartij zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering aan Skills Reclame te worden gemeld.
3.  Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen drie dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van drie dagen nadat de Wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk bij Skills Reclame te worden ingediend.
4.   Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Skills Reclame te zijn ingediend.
5.  Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Skills Reclame uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
6.   Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede haar verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.


ARTIKEL 12. | ONDERZOEK, KLACHTEN EN GARANTIE BIJ PRODUCTVERKOOP
1.   De Wederpartij dient op het moment van leveren van de Producten direct te (doen) onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient de Wederpartij daarvan onverwijld Schriftelijk mededeling te doen aan Skills Reclame. Indien de Producten evenwel zijn geleverd in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Partijen, wordt geacht dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden als de Producten door of vanwege de Wederpartij zijn meegenomen.
2.  Indien de Wederpartij niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid klaagt, vloeit er voor Skills Reclame uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
3.  Het bepaalde in lid 1 laat de dwingende wettelijke klachttermijn van twee maanden voor Consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
4.   Ook indien de Wederpartij tijdig en overeenkomstig lid 1 klaagt, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van Consumenten ter zake.
5.   Producten worden uitsluitend met de eventuele door de betreffende toeleverancier van Skills Reclame aan de Producten verbonden fabrieksgarantie geleverd, met dien verstande dat een eventueel door Skills Reclame, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens Skills Reclame kunnen doen gelden (conformiteit).
6.   Onverminderd de eventuele fabrieksgarantievoorwaarden, vervalt de eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) in elk geval indien een gebrek van het Product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Skills Reclame dan wel zijn toeleverancier kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, montage, aanbrengen of anderszins verwerken van de Producten door of vanwege de Wederpartij zelf, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Skills Reclame, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Skills Reclame zijn uitgevoerd.
7.   De Wederpartij kan slechts een beroep doen op het bepaalde in de vorige leden indien de Wederpartij aan al haar uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.


ARTIKEL 13. | OVERMACHT
1.  Skills Reclame is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Skills Reclame geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen extreme weersomstandigheden en tekortkomingen van derden.
2.  Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3.   Indien Skills Reclame bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Skills Reclame gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
4.   Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.


ARTIKEL 14. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1.  Skills Reclame is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Skills Reclame ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Skills Reclame in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2.  Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Skills Reclame gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomstte ontbinden.
3.  De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Skills Reclame op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
4.  De Wederpartij is verplicht de schade die Skills Reclame ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
5.   Indien Skills Reclame de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.


ARTIKEL 15. | BTW EN BETALINGSVOORWAARDEN
1.  Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders door Skills Reclame is vermeld, zijn alle door Skills Reclame vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
2.  Skills Reclame is gerechtigd te vorderen dat de door de Wederpartij aan Skills Reclame verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling en/of gefaseerd wordt voldaan, met dien verstande dat Skills Reclame een Consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs.
3.  Skills Reclame is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Skills Reclame is nagekomen.
4.  Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door Skills Reclame op de betreffende factuur vermelde of termijn. Skills Reclame hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, bijvoorbeeld in het kader van een aanbetaling.
5.  Skills Reclame is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
6.  Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
7.  Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
8.   Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.


ARTIKEL 16. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1.  Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Skills Reclame, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 7, 11 en 12, is Skills Reclame na de (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.
2.  De Wederpartijdraagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar opgedragen Werkzaamheden, onjuistheden in de door Wederpartij verlangde werkwijzen en verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Skills Reclame kan worden toegerekend.
3.  Skills Reclame is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Skills Reclame is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5 van dit artikel, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Skills Reclame in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
-  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
-  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Skills Reclame aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Skills Reclame toegerekend kunnen worden;
-  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
4.  Mocht Skills Reclame ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Skills Reclame te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Skills Reclame hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Skills Reclame ter zake vervalt.
5.  De aansprakelijkheid van Skills Reclame is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Skills Reclame betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Skills Reclame nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Skills Reclame afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Skills Reclame dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
6.  De Wederpartij vrijwaart Skills Reclame van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan Skills Reclame toerekenbaar is. Indien Skills Reclame uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Skills Reclame zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Skills Reclame, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Skills Reclame en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
7.   In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
8.   In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Skills Reclame één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.


ARTIKEL 17. | EIGENDOMSVOORBEHOUD, PAND- EN RETENTIERECHT
1.  Alle door Skills Reclame geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij alle betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2.  Het is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde in lid 5, verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3.  Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Skills Reclame hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
4.   De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Skills Reclame of de door Skills Reclame aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Skills Reclame is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
5.   Indien Skills Reclame geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan Skills Reclame te verpanden.
6.   Als de Wederpartij, nadat de Producten door Skills Reclame aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.
7.   Skills Reclame heeft jegens eenieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht op zaken van de Wederpartij die hij in verband met de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft.
8.   Tegenover de Wederpartij kan Skills Reclame het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met voorgaande Overeenkomsten.
9.   Alle zaken van de Wederpartij die Skills Reclame in verband met de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft, strekken hem eveneens tot pand voor alle vorderingen die hij op de Wederpartij heeft.


ARTIKEL 18. | INTELLECTUELE EIGENDOM
1.   Skills Reclame dan wel een derde die geldt als maker van een Ontwerp, behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hem volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van Ontwerpen, maar ook van verstrekte ideeën, beelden, concepten etc. blijft bij de maker rusten. Deze goederen mogen door de Wederpartij of haar rechtsopvolger uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden voor andere doeleinden dan hiervoor bedoeld, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Skills Reclame of de derde-rechthebbende. Het is de Wederpartij niet toegestaan om delen van een Ontwerp te gebruiken als onderdeel van een andere productie. Eveneens is het niet toegestaan om een Ontwerp aan te passen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Skills Reclame of de derde-rechthebbende.
2.  Indien en voor zolang de Wederpartij volledig blijft voldoen aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst, verkrijgt zij, dan wel haar rechtsopvolger, een exclusieve licentie tot gebruik van het definitieve Ontwerp voor de doeleinden zoals in de Overeenkomst voorzien. Indien over deze doeleinden geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Ontwerp, waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de Overeenkomst aan Skills Reclame bekend te zijn gemaakt. Ter beschikkingstelling en overdracht aan de Wederpartij van rechten op andere goederen dan definitieve Ontwerpen, waaronder “het ruwe materiaal”, is niet mogelijk.
3.  Partijen kunnen naderhand Schriftelijk overeenkomen dat de Wederpartij rechten van intellectuele eigendom op een Ontwerp afkoopt. Middels een licentievergoeding ofwel royalty fee kan een afgesproken gebruiksvorm worden vastgelegd teneinde het voor de Wederpartij of haar rechtsopvolger mogelijk te maken om gebruik daarvan buiten de gebruiksdoeleinden als bedoeld in het vorige lid, mogelijk te maken.
4.   Een aan de Wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in de vorige leden, geeft Skills Reclame c.q. de derde-rechthebbende het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.
5.   Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Wederpartij.


ARTIKEL 19. | SLOTBEPALINGEN
1.  Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.  Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3.   Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Skills Reclame aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

Nobelstraat 10 BU1
2693BC 's-Gravenzande